Page 13 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 13

Zirve Sigorta Başarılı Sporcu     Ela Kocadayı’yı Sigortaladı
     Zirve Sigorta Lefkoşa Cimnas- sızoğlu Zirve Sigorta ailesi ve
     tik Kulübü Başarılı sporcusu Ela paydaşlarına teşekkürü borç bi-
     Kocadayı’yı sigortaladı. Zirve lirim dedi.
     Sigorta Poliçe Bölümü Şefi Sn. Sn. Atav “ sigortanın her zaman
     Kıymet Atav, Federasyon Baş- bir ihtiyaç olduğunu günümüz-
     kanı Sn. Hasan Sapsızoğlu’na de yaşanan pandemi koşulları
     Ela Kocadayı için düzenlenmiş sağlık sigortalarının önemini bir
     olan sağlık poliçesini teslim etti. o kadar daha artırmıştır. Küçük
     Federasyon Başkanı Sn. Hasan bir kardeşimizin kaza geçirdiği
     Sapsızoğlu yapmış olduğu açık- bilgimize gelmiştir. Sigortasının
     lamada Lefkoşa Cimnastik Ku- olmadığını öğrenince kendisini
     lübü başarılı sporcusu Sn. Ela Zirve Sigorta güvencesi altına
     Kocadayı talihsiz bir şekilde iki aldık. Tekrar böyle bir kaza ya-
     el kemiği kırılmıştır. Bu olay cim- şanmaması adına geçmiş olsun
     nastik ailemizi derinden üzmüş- dileklerimizi iletiriz” dedi.
     tür. Normal hayatın içinde ola-
     bileceği gibi sporda da yaşanan Zirve Sigorta ve Cimnastik Fede-
     bu tip sakatlanmanın yaşanma- rasyonu olarak çocuğumuz ve
     masını dileriz.        ailemizin yanında olduğumuzu
     Başkan  Sn.         bildirir hepimize geçmiş olması-
     Hasan Sap-          nı diliyoruz.                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18