Page 14 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 14

Near East Hayat


                            Birikimli Sigorta


                            ile Geleceğiniz


                            Bugünden Garanti                            Altında                            Geleceğe yatırım yapmanın önemi ile ülkemizde hayat sigorta
                            ürünlerini sürekli geliştirerek, ihtiyaca yönelik ürünler sunan Near
                            East Hayat, genç yaşta birikim yapmanın öneminin altını çizerek,
                            ileriye dönük maddi manevi yaşanabilecek risklere ve kaygılara
            Ömür ŞENGÜN           karşı Birikimli Hayat Sigortası ile gelecekte sıkıntı yaşanmayacağını
        Near East Hayat Genel Müdürü      vurguluyor.


     Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, genç 7 milyon TL olan sigortalıların birikim tutarı ise Temmuz
     yaşta tasarruf yapmaya başlayarak ufak birikimlerle 2021 itibariyle % 100 artarak 14 milyon TL yi geçmiş du-
     geleceğe yönelik yatırım yapılabileceği konusunda rumdadır. Yani pandemiye rağmen ürüne ilgi devam et-
     değerlendirmede bulunarak özellikle “ Emekli oldu-  mektedir.” Dedi.
     ğumda ne yapacağım?” endişesi taşıyanlara da açık-
     lık getirdik.                     Near East Hayat Grup Birikimli Hayat programını ha-
                                yata geçiyor!
     Şengün; “Çalışanlar özellikle genç yaşlarda tasarrufu dü-
     şünmeyip emekliliğine birkaç yıl kala şimdi ben ne ya- Near East Hayat, çalışanların yaşayabileceği endişeleri
     pacağım telaşına düşerler. Oysa çalışma dönemlerinin ortadan kaldırmak ve emeklilik dönemlerinde sıkıntı
     ilk yıllarından itibaren küçük tutarlarda birikim yapsalar yaşamaması ve hayat standardını koruyabilmeleri için,
     o gün geldiğinde sıkıntı çekmeyecekler.        çalışma süresine göre belirlenecek; çalışanın ödeyeceği
                                prim ve işverenin de çalışanı adına ödeme yaparak des-
     Birikimli Hayat Sigortası, belirlenmiş sigorta süresinin tek olacağı yeni Grup Birikimli Hayat programını hayata
     sonunda sigortalıya toplu para imkanı sağlayan, talep geçiriyor.
     edilmesi halinde risk teminatı eklenebilen ve sigorta
     süresi içinde meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı 25 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin konuya ilgi gös-
     sigortalıyı güvence altına alabilen bir sigorta ürünüdür. tereceğine inandığını belirten Near East Hayat Genel
                                Müdürü Ömür Şengün;
     Near East Hayat olarak, 2018 yılının Haziran ayından
     başlamak üzere satışını sürdürdüğümüz Birikimli Ha-  “İşveren açısından baktığımızda çalışanlarını kalıcı kıl-
     yat bireysel ürünümüz üçüncü yılını doldurdu. Bu süre mak, aidiyet duygularını artırmak, personel giriş çıkışını
     zarfında 2 bin’in üzerinde sigortalıya ulaştık. Geçen yıl azaltmak gibi faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Çalışan-


      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19