Page 15 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 15

lar bakımından ise daha yüksek getiri, süre sonunda belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı ek-
     toplu para alma imkanı, police süresince risk gerçek- lenerek varislerine ya da poliçede lehtar olarak gösteri-
     leşmesi durumunda vefat ve birikim teminatı, işveren lenlere ödenir. Yaşam kaybı riski dışında, eğer teminat
     katkısı nedeniyle daha çok kazanç gibi faydalar sağla- altına alınmışsa, poliçe süresi içinde hastalık veya kaza
     yacaktır” dedi.                   sonucu oluşabilecek maluliyet nedeniyle uğranacak
                               kayıplar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigorta-
     Hayat Sigortalarında Yeni Dönem           lıya ödenir. Poliçe süresi içinde herhangi bir riskin ger-
                               çekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla
     Son dönemlerde hayat sigortasında önemli gelişme- vade sonunda toplu para ödemesi şeklinde poliçeden
     ler dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye Sigorta Birliği’nin yararlanılır.”
     (TSB) verilerine göre, 2019 yılında hayat branşı’nın
     %64.1 büyüdüğü açıklandı. Bu durum, enflasyonla kı- Kimler Birikimli Hayat Sigortası satın alabilir?
     yaslandığında reel prim artışının %46.8 olduğu hayat
     branşı, geçen yıl son 10 yılın en yüksek büyüme oranını “Birikimli Hayat Sigortasına yaşı 18 ile 65 arasında olan-
     sergiliyor. İnsanların yaşamları boyunca karşılaşabile- lar sahip olabilir. Birikimli Hayat Sigortaları sigortalının
     cekleri risklere karşı teminat sağlayabilen hayat sigor- 75 yaşına gelmesiyle sona erer. Genelde sigortalıları-
     taları; sigortalılara çekici imkanlar sunmaktadır. Hayat mız çocukları için birikim yapmak isterler. Çocuklar po-
     ürünlerinden özellikle biri-                          liçenin menfaattarı (lehta-
     kimli hayat sigortası, eğitim                         rı) olarak gösterildiğinde
     sigortası ve kritik hastalıklar                        vefat ve birikim teminatı-
     sigortasına ilgi her geçen                           na hak kazanan kişi çocuk
     gün artıyor.                                  olur.

     Near East Hayat, geleceğe                           Birikimli Hayat Sigortala-
     yatırım yapmanın önemiyle                           rında ürün alternatifleri
     ülkemizde Bireysel Emeklilik                          var mı?
     Sistemi’nin oluşturulmasın-                          “Near East Hayat olarak 3
     da önemli adımlar atarak,                           ürün seçeneği ile sigorta-
     Hayat sigorta ürünlerini                            lılarımıza hizmet sunuyo-
     sürekli geliştirerek, sigorta-                         ruz;
     lılarının ihtiyaçları doğrul-
     tusunda  çeşitlendirmeye                           Birikimli Hayat Sigortası
     devam ediyor.                                 Klasik Ürün, Gumbara Bi-
                                             rikimli Hayat Sigortası ve
     Near East Hayat Genel Mü-                           Gülen Gumbara Birikimli
     dürü Ömür Şengün ile ha-                            Hayat Sigortası. Birikimli
     yat sigortaları hakkında                            Hayat Sigortası Klasik Ürü-
     konuştuk;                                   nü belirleyeceğiniz peri-
                                             yodlarda düzenli ödeme
     Birikimli Hayat Sigortası Nedir?          içeren birikimli hayat sigortası ürünüdür. Gumbara ve
                               Gülen Gumbara Birikimli Hayat sigortaları başlangıçta
     “Birikimli Hayat Sigortaları, sigorta süresi en az 10 en toplu ödeme ile giriş yapılırken, devam eden süreçte
     çok 30 yıl olan uzun dönemli birikim hedefleyen sigor- belirlenen periyodlarda rutin ödemeler ile isteğe bağlı
     talardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminat- toplu ara ödeme yapılabilmektedir.”
     larının yanı sıra toplanan primlerden risk primi, genel
     gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan Birikimli Hayat Sigortalarında ödeme seçenekleri
     tutar yatırıma yönlendirilir böylece yatırımların kar payı nelerdir?
     kazanması sağlanmış olur. Birikimli Hayat Sigortaları
     birikim ve risk olmak üzere iki temel güvence sağlar.” “Birikimli hayat sigortalarında ödeme periyodları ve
                               poliçenin para cinsi sigorta ettiren tarafından serbest-
     Birikimli Hayat Sigortasında teminata nasıl hak ka- çe belirlenir. Ödeme periyodları aylık, 3 ayda bir, 6 ayda
     zanılır?                      bir, yıllık ve tek prim; para cinsi alternatifleri de TL, EUR,
                               GBP ve USD’dir. Sigorta ettirenler kredi kartı, otomatik
     “Sigorta sürecinde prim ödeyen sigortalının, sigorta ödeme talimatı ve hesaba havale ödeme yöntemlerin-
     süresi dolmadan hayatını kaybetmesi halinde poliçede den birini seçerek ödeme planlarını oluşturabilirler.”                                                        13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20