Page 6 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 6

Sigortacılık ve
                     Kripto Para


         Kripto para piyasalarının yaklaşık 10 yıl gibi Türkiye piyasasını ele aldığımızda ise Türkiye
         kısa bir tarihi var. İlk kripto para 2009 yılında kayıtlı kripto para işlem platformunun en faz-
         Satoshi Nakamoto takma adıyla ortaya çıkan la olduğu 5 ülkeden biri, hatta Dünya’da ki 4.
         bir yazılımcı tarafından geliştirildi. Satoshi ‘den kripto para borsası Türkiye’de kuruldu. Bir mil-
         önce teknolojinin zıplama çağı sayılan 90’lar- yona aşkın tekil Türk kullanıcı yerli ve uluslara-
         da dijital para birimleri ile alakalı bir çok giri- rası platformda aylık ortalama 500-700 milyon
         şimde bulunulsa da hiçbiri Satashi gibi başarılı Dolarlık bir hacme ulaşıyor. Türkiye piyasasının
         olamadı. Flooz, Beenz, DigiCash gibi bir çok öncü sigorta kuruluşları bu fırsatı görüyorlar
         sistem ve platformun başarısız olmasının en ve bu yönde yatırımlarına devam ediyorlar.
         büyük sebebi finansal sıkıntılar, sahtekarlık ve Ancak hem Dünya hem de Türkiye ve KKTC ola-
         benzeri konulardı.             rak yolun çok başındayız.
         Her geçen gün artan siber saldırılar kripto para Universal Fire & Casualty Insurance Company
         birimi sahipleri için ciddi bir sorun halini aldı. (UFCIC), Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve
         Sigorta endüstrisi bu noktada fırsatı gördü ve Litecoin’i prim ödemelerinde kabul edeceğini
         bugün kripto sigortalar özelinde ciddi bir pa- duyurdu.
         zar oluşturmakta. 2019 ‘un 3.çeyreği itibariyle Şirket, rekabet avantajını koruma stratejisi-
         sadece Llyold’s un yaklaşık 45 milyar dolarlık nin bir parçası olarak kripto para ödemelerini
         bir pazar büyüklüğü var. Aon, Marsh gibi dev- benimsemeye karar verdi. Detroit merkezli
         ler çoktan piyasada yerlerini aldılar. Dünyanın UFCIC, Amerika genelinde küçük işletme sa-
         önde gelen Kripto para borsası Bittrex iç uyum hiplerine geleneksel mülk ve kaza sigortası
         ve protokollerini uygun hale getirdikten sonra hizmetleri veriyor.
         kullanıcılarının güvenliklerini korumak ama-
         cıyla kendini sigortaladığını açıkladı. Diğer KKTC’de kripto para ilgili yasal düzenlemeler
         yandan ise Afrika’nın en büyük sigorta firmala- hala yapılmadı. KKTC’de geçtiğimiz 1-2 yıl
         rından birisi konumunda olan Old Mutual, yeni içerisinde yatırım aracı olarak kullanılmaya
         yaptığı bir duyuru ile regülasyon eksikliğinden başlanan kripto paralar, yasal boşluklar ne-
         dolayı kripto para madencilik ekipmanlarına deniyle dolandırıcılığa da açık bir alan oluş-
         sigorta yapamayacağını açıkladı. Afrika mer- turuyor. Ülke genelinde coin alım-satımı üze-
         kezli finansal grup sektörü araştırdıktan sonra rine çalışan platformlar veya aracı firmalarla
         bu kararı almasına yol açan birkaç neden bul- KKTC vatandaşlarının coin alıp satması sağla-
         duğunu ve bundan sonra kripto para maden-  nıyor. Dolandırıcılık tehlikesinin ortadan kal-
         cilik ekipmanları için yardımcı olamayacağını dırılması için bu platformlar ve aracı firmalar
         duyurdu.                  için yasal bir düzenleme yapılması gerektiği
                               daha sık gündeme gelmeye başladı.


      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11